Wijkpeil onderzocht de visie van burgers op de participatiesamenleving

Mobiel onderzoek in Rotterdam leverde  realtime inzicht in de mening van burgers over het gemeentebeleid. Veel burgers zijn bereid elkaar te helpen. Zo ook in Rotterdam. Sleutelfiguren uit Rotterdam West verzamelden met iPads de meningen van de burgers over de participatiesamenleving. Driekwart van de ondervraagden gaf aan momenteel niemand een helpende hand toe te (hoeven) steken. Een groot deel is daar echter wel toe bereid. Ook wil de burger graag meedenken over het beleid. De gemeente kan van deze betrokkenheid van haar burgers gebruik kunnen maken.

Bang voor effecten bezuinigingen
Van de ondervraagden geeft een kwart aan positief te staan tegenover het idee van de participatiesamenleving, terwijl 50 procent geen uitgesproken mening hierover heeft. Een kwart van de ondervraagden denkt dat de gemeente minder goed in staat is om zorg en hulp te organiseren dan de centrale overheid. Daarnaast bestaat er onder de burgers een grote zorg over bezuinigingen als gevolg van de decentralisatie van het beleid. Respondenten verwachten banenverlies, vinden dat er teveel taken bij de gemeente terecht komen, zijn bang voor ‘hapsnapbeleid’ en vinden dat er teveel aan professionele hulp op de burgers wordt afgeschoven.

Informele hulp
Een kwart van de respondenten biedt op dit moment mantelzorg of informele hulp. In 85% van de gevallen gaat het om hulp aan een familielid, een vriend, vriendin of kennis en 15% biedt hulp aan een buurman of buurvrouw. Kijkend naar de nabije toekomst verwacht bijna de helft van de respondenten dat zij meer hulp zullen moeten bieden.

Bereidheid om hulp te bieden
De meerderheid (57%) van de mensen die momenteel geen hulp biedt geeft aan daartoe ook niet bereid te zijn. Maar er is wel degelijk voldoende potentieel aanwezig: 43% geeft aan zeker wel iemand te willen helpen, maar niemand te kennen die hulp nodig heeft. Uit de interviews komt naar voren dat deze hulp veelal zou kunnen bestaan uit sociale steun en het doen van boodschappen.

Het gemeentelijk beleid zou dus met name aandacht moet hebben voor het bijeenbrengen van de hulpvraag en het aanbod van medeburgers.

Iets minder dan de helft van de respondenten geeft aan graag verder mee te willen blijven denken over hoe burgerhulp in de buurt een stap verder gebracht zou kunnen worden. De gemeente zou op dit punt de dialoog met de burgers moeten oppakken.

Beoordeling van de wijk en tips voor de gemeente
De respondenten geven gemiddeld een 5,1 als cijfer voor de werkgelegenheid in Rotterdam West. De mogelijkheden voor hulp en ondersteuning in de wijk krijgt het cijfer 6,4 en over de zichtbaarheid van hulpverlening (wijkverpleegkundige en opbouwwerkers) geven de respondenten het cijfer 6,7.

Over de respondenten
Wijkpeil is een instrument om in de belevingswereld van bewoners te kruipen én om het gesprek aan te gaan over onderwerpen die burgers raken. Via sleutelfiguren uit de etnische en buurtnetwerken is een groot potentieel voor burgerhulp aangeboord. Mensen die bovendien aangeven zich onvoldoende gehoord te voelen door ‘de gemeente’, maar wel graag mee te willen denken.

Een kwart van de respondenten krijgt overigens op momenteel ook zelf hulp. Niet iedereen wilde daarover met de interviewers in gesprek. In 71% van de gevallen blijkt het om georganiseerde hulpverlening te gaan, waarvoor een gemiddelde waardering van 7,6 wordt gegeven.

Pin It on Pinterest

Share This